Դասարանական աշխատանք

 1. Հետևյալ պնդումներից որո՞նք են ճիշտ.
  ա) Եթե նվազելին մեծացվի 20-ով, իսկ հանելին թողնվի անփոփոխ, ապա տարբերությունը կմեծանա 20-ով։
  բ) Եթե և՛ նվազելին, և՛ հանելին մեծացվեն 20-ով, ապա տարբե­ րությունը չի փոխվի։
  գ) Եթե նվազելին թողնվի անփոփոխ, իսկ հանելին փոքրացվի 20-ով, ապա տարբերությունը կփոքրանա 20-ով։
  դ) Եթե նվազելին թողնվի անփոփոխ, իսկ հանելին մեծացվի 20-ով, ապա տարբերությունը կմեծանա 20-ով։
  669. Օգտագործելով բազմապատկման բաշխական օրենքը` տարբերությունը ներկայացրե՛ք երկու թվերի արտադրյալի տեսքով.
  ա) 19 ⋅ 6 – 19 ⋅ 4=38
  19×6=114
  19×4=76
  114-76=38
  բ) 73 ⋅ 8 – 73 ⋅ 7=73
  73×8=584
  73×7=511
  584-511=73
  գ) 29 ⋅ 11 – 29 ⋅ 9=1864
  29×11=29
  29×9=261
  261-29=1864
  դ) 41 ⋅ 40 – 41 ⋅ 39=408
  41×40=84
  41×39=492
  492-84=408

Գործնական քերականություն

Ընդգծված բառերն ինչո՞վ են նման:

Անմիջապես հասկացա:
Մտերմորեն խրատում էր:
Վաղուց հասել է:
Ամբողջովին մոռացվել է:
Լիովին բավարարվեց:
Բազմիցս ասել եմ:
Երբեմն լսվում Է:
Բոլորը մակբայ են:

 1. Ընդգծվածբառերըդուրս գրի՛ր: Դրանք բառերի ո՞ր խմբին կավելացնես:

Ուշացած տղան շտապ մոտեցավ խմբի ղեկավարին:
Մեքենան դանդաղ պտտվեց ու կանգնեց:
Այդ մասին հաճախ եմ մտածում:
Այդ օրն իր հոտը հեռու քշեց:
Ուշ հասար. ամեն ինչ վերջացել Է:
Կրկին խնդրում եմ, որ անպայման ընդունես հրավերը:
շտապ դանդաղ, հաճախ, հեռու, ուշ, կրկին – այս բառերը մակբայի խմբին են պատկանում, քանի որ պատասխանում են ե՞րբ, որտե՞ղ, ինչու՞ ինչպե՞ս հարցերին:
171.Նախորդ չորս վարժություններում կարևորված բառերի խումբը անվանում են մակբայ (մակ-վրա): Փորձի´ր բացատրել այդ անունը:
Մակբայը ցույց է տալիս գործողության հատկանիշ:

Կետերի փոխարեն գրի´ր փակագծում տրված բառերը: Ընդգծի´ր այն բառերը, որոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

Կենդանաբանական այգու (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ փիղը (փիղ) կապեր քանդելու հմուտ (հմուտ) վարպետ էր: Գիշերները նա համառորեն (համառորեն) ու ճարպկորեն (ճարպկորեն) քանդում էր իր ոտքերը (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր ծխնիներից անաղմուկ հանել այն շինության (շինություն) դուռը, որտեղ նրան բանտարկել էին (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած սպասավորին (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս բնակիչների (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու:

Տրված բառերով նախադասություն կազմի´ր պահպանելով դրանց հաջորդականությունը: Ընդգծի´ր այն բառերը, որոնց ձևերը փոխվեցին:

Մրջյունները մի տեսակ թափառաշրջիկ կյանք են վարում: Դրանք գիշատիչ, քոչվոր մրջյուններ են:
Ջունգլիներում բոլոր կենդանիները փախչել են քոչվոր մրջյունների բանակից:
Մինչև անգամ հսկա փիղը շտապել է գլուխն ազատել նրանցից:
Վա՜յ, քնած ճանապարհորդ, թափառաշրջիկ մրջյունները քեզանից միայն կմախք կթողնեն:

Նախադասության մեջ վերականգնի´ր ընդգծված բառերի ուղիղ ձևերը: Ի՞նչ փոխվեց դրանից:

Թագավորը ինձ թույլ տվեց իր անտառում (անտառ)որս անել:
Հյուրերն իջան (իջնել)պատշգամբից, որպեսզի մի քիչ զբոսնեն (զբոսնել) այգում:
Ափին (ափ)ընդամենը մի նավակ կար, որը միանգամից լցվեց աղմկոտ երիտասարդներով(երիտասարդ):
Խառը մտքերը անտառում (անտառ)էլ հանգիստ չեն տալու (տալ)ինձ:
Նախադասությունների իմաստը կորավ:

Նախադասության բոլոր բառերն ուղիղ ձևով գրի´ր ու կարդա´. ի՞նչը փոխվեց:

Իշխանը գոհացավ այդ խոսքերից և առատ վարձատրեց ծերունուն:
Իշխան գոհանալ այդ խոսք և առատ վարձատրել ծերունի:
Նախադասության իմաստը կորավ:

 

Բառերն ըստ իմաստի բաժանվում են տարբեր խմբերի:
Առարկա ցույց  տրվող բառերը կոչվում են գոյական, առարկայի հատկանիշ ցույց տվող բառերը՝ ածական, գործողություն ցույց տվող բառերը՝ բայ, գործողության հատկանիշ ցույց տվող բառերը՝ մակբայ և այլն:
Հայերենում կա տասը խոսքի մաս՝ գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ, մակբայ, կապ, շաղկապ, ձայնարկություն և վերաբերական:

 

Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) (4259472 + 6944) ։ (8617 – 1691)=616
  4259472+6944=4266416
  8617-1691=6926
  4266416:6926=616
  բ) (15658 + 1024) ։ (1024 – 1005)=878
  15658+1024=16682
  1024-1005=19
  16682:19=878
  գ) (112485 + 4251) ։ (505 – 391)=1024
  112485+4251=116736
  505-391=114
  116736:114=1024
  դ) (9036980 + 8012) ։ (9396 – 563)=1024
  9036980+8012=9044992
  9396-563=8833
  9044992:8833=1024

Русский язык

 1. Продолжите предложения, используя данные ниже слова.
  1. В булочной можно купить баранки, печенье, гата, кекс, торт.
  2. В цветочном магазине можно купить ромашки, розы, тюльпаны колокольчики, подснежники.
  3. В книжном магазине продаются книги, альбомы, тетради, учебники.
  8. Подберите антонимы к выделенным словам.
  Продавать баранки-купит баранки; посадить цветок-сорвать цветок; войти в садик-выйти из садика; забыть правило-помнить правила; отдать книгу-взять книгу.
  9. Перепишите, вставляя предлоги.
  1. Однажды мама послала Женю в магазин за баранками.
  2. Идёт она, по сторонам смотрит.
  3. Женя рассказала, что с ней случилось.
  4. Цветок был похож на ромашку.
  5. Женя поблагодарила старушку и вышла из садика.
  11. Вставьте вместо точек нужное слово два или две.
  1. На нашей улице есть два магазина и две аптеки.
  2. Лена купила две ручки, два тетради и два карандаша.
  3. На столе две книги, два тетради и два альбома.
  4. Мама положила в вазу две груши, два апельсина, два банана и два граната.
  5. У Миши два брата и две сестры.

«Սեբաստացու օրեր» կրթահամալիրի տոն ուսումնական նախագիծ

Կրթահամալիրի տոնի նախագիծ (Սեբաստացու օրեր. )
Ժամանակահատվածը`
Մասնակիցներ — Հարավային դպրոց, 4-5 րդ դասարաններ

Օգտագործվող միջոցները
   Թվային գործիք : 

Հետազոտական աշխատանքներ
Ուսումնասիրել վերջին 5 տարվա հարավային դպրոցի 4-5 դասարաններում սովորղների թվաքանակը: Համեմատել և դասավորել ըստ տարիների և գրառել , թե ինչպես է փոփոխվել տարիների ընթացքում:
Աշխատանքը ավարտելուց հոտո , այն ամփոփել բլոգում:

Նախագծի նպատակը և խնդիրները:

Տրված թեմայով նյութերի ձևավորում:
Բանավոր հաշվումների կատարում և պատկերացում
Մաթեմատիկական հմտությունների զարգացում:
Ինքնուրույնության, ինքնարտահայտման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում:

Նախագծի իրականացման ընթացքը

Նախապես ձեռքի տակ ունենալ վերջին 5 տարիների սովորողների տվյալները , համեմատել ամեն տարվա սովորողների թվաքանակները , դասավորել ըստ տարիների՝ աճման կարգով:

Ամփոփում

Աշխատանքները ավարտելուց հետո, կազմել դիագրամներ, ըստ տարիների և ըստ դասարանների: Աշխատանքները  ամփոփել բլոգում:

Հարավային դպրոցում սովորում են.

Տարի 1-ին դասարան 2-րդ դասարան 3-րդ դասարան 4-րդ դասարան 5-րդ դասարան
2020թ. 52 66 41 48 45
2021 թ. 77 73 68 44 44
2022թ. 46 92 71 70 42

 

Русский язык

Упражнение 2. Ответьте на вопросы. Модель: Как он говорит по-русски? (правильно) – Он говорит по-русски правильно.
1. Как Мария читает текст? (медленно)-Она читает текст медленно.
2. Как Омер повторяет слова? (громко и правильно)-Он повторяет слова громко и правильно.
3. Как студентка рассказывает текст? (быстро)-Она рассказывает текст быстро.
4. Как студенты слушают преподавателя? (внимательно)-Они слушают преподавателя внимательно.
5. Как студент знает алфавит? (плохо)-Он знает алфавит плохо.
6. Как мы говорим по-русски? (хорошо)-Мы говорим по-русски хорошо.
Б. Упражнение 4. Напишите антонимы по модели. Модель: Она читает хорошо, а я … – Она читает хорошо, а я плохо.
1. Анна читает быстро, а Виктор медленно.
2. Мария читает тихо, а Борис громка.
3. Я знаю урок хорошо, а мой друг плоха.
4. Вы рассказываете диалог правильно, а они не правильна.
5. Денис говорит по-русски плохо, а его брат хорошо.
6. Он говорит по-русски медленно, а она быстра.
7.Ты слушаешь преподавателя внимательно, а я невнимательно.
Упражнение 5. Вставьте вместо точек нужное слово. Модель: Он … студент. Он учится … . – Он хороший студент. (Какой он студент?) Он учится хорошо. (Как он учится?).
1. Мы говорим по-русски хорошо. Сегодня хороший день. (хороший, хорошо)
2. У меня есть красивая шляпа. Анна пишет красиво. (красиво, красивая)
3. Анна говорит тихо. У Анны тихий голос. (тихий, тихо)
4. Студент читает текст громко. По радио играет громкая музыка. (громкий, громко)
5. Это интересная книга. Преподаватель рассказывает интересно. (интересно, интересный)

Գործնական քերակնություն

 1. Աև Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի՛ր:

Ա-հատկանիշ                Բ-բայ

Դեղին            –           դեղնել
փոքր              –           փոքրանալ
բարի              –           բարիանալ
սիրուն           –           սիրունանալ

 1. Ընդգծվածբառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս: Ի՞նչ անուն կտաս այդ բառերին:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ,բարձր տանիք,գունավոր նկար,բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:
Ինչպիսի՞ հարցին է պատասխանում, ցույց է տալիս հատկանիշ, առարկայի հատկանիշ ցույց տվող բառերը կոչվում են ածականներ:
161. Հարցում արտահայտող բառը փոխարինի´ր համապատասխան բառով:

Ինչպիսի՞ արև-շողշողացող, ինչպիսի՞ օր-հետաքրքիր, ինչպիսի՞ առվակ-հոսող, ինչպիսի՞ հեռուստացույց-գունավոր, ինչպիսի՞գիրք-մեծ, ինչպիսի՞ մարդ-իմաստուն:

162.Պարզի´ր, թե տրված բառակապակցությունների մեջ ո՞ր բառն է գոյական, ո՞րը` ածական (Ածական անունն առաջացել է ածել բառից: Հին հայերենում ածել նշանակում է ավելացնել, վրան դնել, բերել):

Բարակ(ածական) բարդի (գոյական), գանգուր(ածական) մազեր(գոյական), առասպելական (ածական) քաղաք (գոյական), քառաձի(ածական) կառք(գոյական), ստորին (ածական) շերտ(գոյական), վերին (ածական) հարթակ(գոյական), հեռատես (ածական) գիտնական(գոյական):

 1. Բառերըբաժանի՛րերկու խմբի՝ գոյականների և ածականների:
  Գոյական
  Կաղնի, աղջիկ, գետ, բուք, ճշմարտություն, Գայանե, տուն, կատու, կաղաբ, հեռուստացույց, Հայաստան,վարդ, Վարդուհի, լիճ, ալիք, մարտ,մարտակառք,կառապան, հեծանիվ,  պատմություն,թռչուն,թռիչք, գարուն, արև:
  Ածական
   հայտնի, մեծ, կանաչ, բարի, տգեղ, անտուն, բարկացկոտ, գունավոր, խակ,հետաքրքիր, փշոտ, հզոր, բարձր,հմուտ,մարտական,եռանիվ,այլ,պատմական,խիզախ, շքեղ, արևոտ, երկար:

164.Ա և Բ խմբի բառերի իմաստների տարբերությունը բացատրի´ր: Ինչպե՞ս են կոչվում այդ բաոերը:

Ա-ածական                       Բ-բայ

Մեծ                –           մեծանալ
բարձր             –          բարձրանալ
չոր                 –          չորանալ
չար                –           չարանալ

165.Տրված զույգ նախադասությունների մեջ ընդգծված բառերի տարբերությունը բացատրի´ր:

Սարի լանջը կանաչ (գոյական)խոտով է ծածկված: Լանջի խոտն արդեն կանաչում է (բայ):
Ի՞նչ պատկեր. ուղիղ գիծ է (գոյական) ստացվել: Գիծն ուղղի´ր, (բայ)որ պատկերը ճիշտ ստացվի:
Այդ քաղաքում մի  բարի  (գոյական)հսկա էր ապրում: Հսկան բարիացավ (բայ)ու երեխաներին այգի հրավիրևց:
Աղջիկը շատ գեղեցիկ (գոյական)էր ու քայլում էր նազ անելով: Աղջիկը գեղեցկանում էր (բայ)օր օրի:
Գոռոզ (գոյական)արքան հրամայեց բարձր ժայռի վրա քանդակել  իրեն:
Արքան գոոոզանում էր (բայ)իր արած գործով ու հաղթանակներով:
166. Տրված բառերը երեք խմբի բաժանի՛ր և դրանց տարբերությունը բացատրի´ր:
Գոյական-ծաղիկ, ժամացույցղ, ջուր, սար, մարդ, երեծա, նավաստի, օձ, ամպ, սև, ինքնաթիռ,գարուն,թիթեռ, պահակ, նավակ, հատիկ:
Ածական-ջիջնջ, բուրավետ, մեծ, ջրոտ, ուրախ, ծաղկավետ, հրաշալի, մաքուր, ճկուն, պալծառ, երկաթյա, գաղտնի, ոսկեզօծ:
Բայ-վազել, թրթռալ, թիավարել, ջրել, գնալ, լողալ, վազվզել, սողալ, իջնել, բացվել, չխկչխկալ, գոռգոռալ, բարձրանալ, ոսկեզօծել, պահել: